Regulamin korzystania z desek SUP Hawiry nad Dylą

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z desek SUP. Jest on integralną częścią regulaminu dotyczącego pobytu w Hawiry nad Dylą

1. Goście użytkując deski SUP korzystają z użyczonego sprzętu na własne ryzyko.

2.    Deski SUP, zwane dalej sprzętem wodnym, są przeznaczone wyłącznie do pływania po wodzie. Wobec czego Goście zobowiązani są do korzystania z tego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Osoby chcące korzystać ze sprzętu wodnego muszą posiadać umiejętności pływackie, które pozwalają swobodnie przemieszczać się w wodzie bez dodatkowej pomocy. Ponadto, goście korzystający ze sprzętu wodnego muszą znać przepisy żeglugi obowiązujące na jeziorze ślesińskim.

4. Osoby niepełnoletnie mogą̨ korzystać z desek SUP tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Pełnoletni opiekun ponosi pełną odpowiedzialność, także finansową, za osobę niepełnoletnią, jej zachowanie oraz wyrządzone przez nią szkody.

5. Z desek SUP mogą korzystać wyłącznie goście Hawiry nad Dylą, i jest ono bezpłatne. Zabrania się przekazywania, podnajmowania, oddawania w posiadanie desek SUP, w tym również wiosła i kapoka, osobom trzecim.

6. Deski znajdują się w domku oznaczonym cyfrą “1”.

7. Deski można wypożyczać oraz zwracać jedynie w godzinach 9:00-14:00.

8. Goście mogą korzystać wyłącznie z desek, które zostały im udostępnione. Wszystkie deski, kapoki oraz wiosła są oznaczone.

9. Wypożyczenie oraz zwrot deski SUP może odbywać się wyłącznie w obecności pracownika.

10. Gość wypożyczający deskę ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony przedmiot od chwili objęcia go w posiadanie do chwili zwrotu pracownikowi (upoważnionej osobie) przedmiotowej deski.

11. Dokonanie zwrotu bez obecności pracownika (upoważnionej osoby), a także poza wyznaczonymi godzinami pracy, traktowane będzie jako bezpodstawne porzucenie deski (zaginięcie).

12. Gość porzucający deskę ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia czy zagubienia deski jak i jej integralnych części (kapok, wiosło).

13. Z uwagi na budowę deski SUP po podłączeniu do niej statecznika należy kłaść ją wyłącznie na wodzie w sposób, który nie uszkodzi statecznika.

14. Mimo zapewnienia wszelkich starań, ze względu na delikatność użyczonego sprzętu, Hawiry nad Dylą nie jest w stanie zagwarantować jego poprawnego działania przez cały okres wynajmu.

15. Goście korzystający z desek SUP zobowiązani są do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz zdrowego rozsądku podczas korzystania ze sprzętu, w skład których wchodzą m.in.:

     Korzystanie z kamizelki asekuracyjnej lub ratunkowej.

     Korzystanie ze smyczy zabezpieczającej (leash’a).

     W przypadku użytkowania sprzętu wieczorem i w nocy posiadanie elementów odblaskowych i świateł.

     Nie odpływanie od brzegu na odległości, których użytkownicy desek SUP nie są w stanie przepłynąć wpław.

     Nie przekraczanie dopuszczalnej ładowności deski.

     Nie zabieranie na pokład zwierząt.

     Monitorowanie na bieżąco pogody, w tym wiatru, fal i pływów (jeżeli występują).

     Użytkowanie sprzętu w stanie trzeźwości – zabrania się korzystania ze sprzętu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

     Nie używanie ognia na desce oraz w jej bezpośrednim otoczeniu – zabrania się palenia papierosów, korzystania z kuchenek turystycznych, grilla itp.

     Nie korzystania z ostrych przedmiotów na desce oraz w jej bezpośrednim otoczeniu,

     Nie siadania, kładzenia ani chodzenia po desce, która nie jest w wodzie.

     Każda deska SUP jest przeznaczona dla maksymalnie dwóch osób, a łączne obciążenie deski nie może przekraczać 260 kg.

  1. Ponadto, Goście korzystający z desek SUP zobowiązani są do dbania o przyrodę, nie zaśmiecania akwenów i miejsc postojów, a także uprzejmego zachowania wobec innych użytkowników szlaków wodnych.
  2. Hawiry nad Dylą nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu wyrządzone przez Gości korzystających z desek SUP zarówno sobie jak i osobom trzecim związane z użyciem sprzętu. Wyłączną odpowiedzialność za te szkody ponoszą goście korzystający z desek SUP
  3. Hawiry nad Dylą nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób wypożyczających sprzęt.
  4. W przypadku uszkodzenia deski, bądź jej części składowych, jej zniszczenia lub zgubienia Hawiry nad Dylą ma prawo obciążyć Gości kosztami naprawy lub zakupu nowej deski SUP.