Regulamin korzystania z rowerów Hawiry nad Dylą

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z rowerów. Jest on integralną częścią regulaminu dotyczącego pobytu w Hawiry nad Dylą
 1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności Gości korzystających z wypożyczenia rowerów.
 2. Wypożyczenie i zwrot rowerów może odbywać się wyłącznie w obecności pracownika, w godzinach 9:00-14:00.
 3. W celu wypożyczenia i zwrotu rowerów, należy skontaktować się pod jednym ze wskazanych numerów telefonu:
  1. 500 464 563
  2. 693 356 908
 4. Następnie, zgodnie z instrukcją otrzymaną od pracownika (upoważnionej osoby), o wyznaczonej godzinie, należy udać się do domku nr 1, gdzie Gość otrzyma rower.
 5. Rowery wypożycza się na 24h, (np. od godziny 9:00 do godziny 9:00 dnia następnego), w celu przedłużenia wypożyczenia patrz punkt 3.
 6. Osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą.
 7. Osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami
 8. Goście mogą korzystać wyłącznie z rowerów, które zostały im udostępnione.
 9. Zabrania się samodzielnego (dobrowolnego) pobierania i oddawania rowerów.
 10. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  1. korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
  2. zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia tj. Domku nr 1 wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w odpowiednim terminie,
  3. przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim,
  4. w przypadku pozostawienia roweru poza terenem Hawiry nad Dylą do zabezpieczenia go przed kradzieżą,
  5. niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru pracownikowi (patrz punkt 3),
  6. zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze,
  7. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego,
  8. pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego.
 11. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu). W przypadku kradzieży roweru Wypożyczający powinien zawiadomić Policję oraz poinformować o tym pracowników (upoważnione osoby).
 12. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
 13. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 14. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Hawiry nad Dylą (Jacek Szmidt prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Pierzarski – Europolyester Jacek Szmidt z siedzibą w Dąbrowie Małej, NIP: 6650008972), z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów.
 15. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów.
 16. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu oraz używać roweru zgodnie z regulaminem.
 17. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej https://hawirynaddyla.pl/