REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z DOMKÓW W OBIEKCIE

„HAWIRY NAD DYLĄ”

1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji oraz korzystać z domków na terenie obiektu „HAWIRY NAD DYLĄ”  w miejscowości Stanisławowo w gminie Ślesin.

2

ZASADY REZERWACJI

 1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez formularz na stronie www.hawirynaddyla.pl lub inny oficjalny kanał komunikacyjny prowadzony przez obiekt.
 2. Na podstawie wstępnej rezerwacji zostaje dokonana kalkulacja kosztów całego pobytu oraz kwota zadatku i termin jego wpłaty.
 3. Uzgodnioną rezerwację wstępną o której mowa w pkt. 1 należy potwierdzić wpłacając zadatek o którym mowa w pkt. 2 na konto:
Jacek Szmidt ul. Nowomiejska 1 62-561 Ślesin Nr konta: 27 1600 1462 1079 6172 0000 0001 Brak wpłaty w terminie o którym mowa w pkt. 2 powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
 1. Terminowa wpłata zadatku o którym mowa w pkt. 2 oznacza dokonanie rezerwacji ostatecznej i stanowi zawarcie umowy na zakwaterowanie krótkotrwałe w okresie wynikającym z rezerwacji.
 2. Dokonanie rezerwacji ostatecznej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia .
 3. Pozostałą kwotę za pobyt rezerwujący wpłaca najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką przy pobieraniu kluczy.
 4. Za pobyt w domku oraz usługi dodatkowe, pobierane są opłaty wg aktualnego cennika dostępnego na stronie www.hawirynaddyla.pl.
 5. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 PLN, na poczet pokrycia ewentualnych szkód wynikających z korzystania z domku w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem. Jeśli domek był używany zgodnie z niniejszym regulaminem, kaucja zostaje zwrócona w dniu wyjazdu. W przypadku wyrządzenia szkód kaucja zostaje potrącona na poczet naprawienia szkód. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez właściciela naprawy wyrządzonych szkód ponad wysokość kaucji.
 6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez rezerwującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, zadatek nie podlega zwrotowi.

3

ZASADY KORZYSTANIA Z DOMKÓW

 1. Zakwaterowanie i wykwaterowanie z domku następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 2. Domek zostaje udostępniony od godz. 15:00 pierwszego dnia objętego rezerwacją do godz. 11:00 ostatniego dnia objętego rezerwacją.
 3. W przypadku przekroczenia deklarowanej w rezerwacji liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 4. Zabrania się przebywania w domku i na terenie obiektu osób trzecich (nie objętych rezerwacją). W wyjątkowych sytuacjach obecność takich osób musi być uzgodniona z Właścicielem, co może skutkować poniesieniem dodatkowych opłat przez rezerwującego.
 5. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w domku i na terenie należącym do obiektu dozwolony jest tylko pod opieką osób dorosłych.
 6. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
 7. Cena usług świadczonych przez Właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia.
 8. Rezerwujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku. Pozytywny odbiór rezerwujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.
 9. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela lub osoby upoważnionej.
 10. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).
 11. Rezerwujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 12. Rezerwujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów rezerwujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu lub osobę przez niego wyznaczoną
 13. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Na jeden domek przypada jedno miejsce parkingowe. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.
 14. W przypadku, gdy rezerwujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia rezerwującemu pobytu w
 15. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel zostanie zmuszony do uzasadnionego wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 16. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wzniecania otwartego ognia.
 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 18. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez Właściciela z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów ppoż. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu.
 19. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem domku a rezerwującym nie obejmuje kosztów i organizacji dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 20. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 21. Właściciel ma dostęp do domków i terenu wokół w celu przeprowadzenia koniecznych napraw, konserwacji i niezbędnych prac porządkowych także w czasie pobytu.
 22. Pobyt zwierząt na terenie domków i całego obiektu jest możliwy za dodatkową opłatą zawartą w cenniku, jednak tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu na etapie rezerwacji wstępnej i wyrażeniu zgody przez właściciela obiektu.
 23. Właściciel obiektu może odmówić zgody na pobyt zwierząt na terenie obiektu na etapie rezerwacji wstępnej oraz w każdym momencie podczas pobytu jeśli uzna, że zwierzę może stanowić zagrożenie dla innych osób lub mienia.
 24. Właściciel zwierzęcia bierze całkowitą odpowiedzialność (w tym materialną) za szkody wyrządzone przez zwierzę. Jest również zobowiązany do sprzątania nieczystości po zwierzęciu.
 25. Kontakt z właścicielem obiektu, osobą przez niego wyznaczoną lub obsługą dostępny jest wyłącznie w sposób bezpośredni lub telefoniczny. Wszelkie zgłoszenia (o usterkach, innych zdarzeniach) w innej formie (sms, tweat itp.) nie będą traktowane jako wiążące.
 26. Rezerwujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje dokonaniem potrąceń z pozostawionego zadatku tytułem końcowego sprzątania domku.
 27. W dniu zakończenia pobytu zabronione jest opuszczanie obiektu bez zdania go Właścicielowi.
 28. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Rezerwującym jest prawo polskie.
Życzymy udanego pobytu !