REGULAMIN REZERWACJI I REGULAMIN POBYTU

„HAWIRY NAD DYLĄ”

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji oraz korzystać z domków na terenie obiektu „HAWIRY NAD DYLĄ”  w miejscowości Ostrowy w gminie Ślesin. Regulamin rezerwacji, regulamin pobytu wraz z wyszczególnionymi zasadami pobytu psów na terenie Hawiry nad Dylą, regulaminu korzystania ze slipu i cumowania w marinie, chaty grillowej oraz obiektów rekreacyjnych stanowi jeden wspólny dokument.

REGULAMIN REZERWACJI

 1. Rezerwację przyjmujemy wyłącznie poprzez stronę internetową https://hawirynaddyla.pl/nasze-domki/ 
 2. Kontakt telefoniczny możliwy jest wyłącznie w określonych godzinach:
  1. 9:00 – 16:00
  2. w sprawach pilnych po godzinie 16:00, kontakt w formie wiadomości SMS
 3. Kontakt poprzez e-mail: hawirynaddyla@gmail.com oraz formularz znajdujący się na stronie internetowej w zakładce kontakt.
 4. Płatność za pobyt oraz zadatek jest płatny z góry przed przyjazdem i wyłącznie przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.
 5. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z regulaminem rezerwacji oraz regulaminem pobytu. Ponadto, należy zapoznać się z regulaminami wszystkich obiektów rekreacyjnych znajdujących się na terenie Hawiry nad Dylą.
 6. Rezerwacji może dokonać jedynie osoba pełnoletnia. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.
 7. Należy zapoznać się z opisem oraz zdjęciami oferowanych domków. Domki wynajmowane są maksymalnie dla 7 osób, licząc w tym dzieci. Domki wynajmowane są minimum na 2 doby.
 8. Hawiry nad Dylą umożliwiając pobyt wraz z zwierzętami. Jedynymi zwierzętami, które są akceptowane to psy (małej i średniej wielkości). Maksymalnie dwa psy w jednym domku podczas pobytu.
 9. Aktualny cennik znajduje się zawsze na stronie internetowej, w razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu :
  1. 500 464 563
  2. 693 356 908
  3. hawirynaddyla@gmail.com
 10. Cena za dobę uzależniona jest od długości oraz terminu pobytu:
  1. poniższe ceny dotyczą wynajmu na minimum 3 doby

01.01.2023r.-27.04.2023r. – 650 zł /doba

28.04.2023r.-03.05.2023r. – 850 zł /doba

04.05.2023r.-06.06.2023r. – 650 zł /doba

07.06.2023r.-11.06.2023r. – 850 zł /doba

12.06.2023r.-31.08.2023r. – 650 zł/ doba

01.09.2023r-28.12.2023r. – 650 zł/ doba

29.12.2023r.-01.01.2024r. – 1000 zł/ doba

  1. poniższe ceny dotyczą wynajmu na minimum 2 doby

01.01.2023r.-27.04.2023r. – 700 zł /doba

28.04.2023r.-03.05.2023r. – 900 zł /doba

04.05.2023r.-06.06.2023r. – 700 zł /doba

07.06.2023r.-11.06.2023r. – 900 zł /doba

12.06.2023r.-31.08.2023r. – 700 zł/ doba

01.09.2023r-28.12.2023r. – 700 zł/ doba

29.12.2023r.-01.01.2024r. – 1050 zł/ doba

  1. zwierzęta (pies) – opłata jednorazowa za cały pobyt 200,00 zł/ 1 pies.
  1. Wynajem długoterminowy( powyżej dwóch tygodni) – cena ustalana indywidualnie w zależności od długości pobytu.

 

 1. W celu dokonania rezerwacji należy wejść na stronę https://hawirynaddyla.pl/nasze-domki/ kliknąć <<szczegóły>> pod zdjęciem wybranego domku, wówczas pojawi się strona oraz opis wybranego domku. Każdy domek ma swój indywidualny kalendarz, w którym samodzielnie można sprawdzić wolne terminy oraz cennik. Na tej też stronie należy dokonać rezerwacji, wypełniając formularz rezerwacyjny.
 2. Rezerwację należy dokonać poprzez wypełnienie formularzu rezerwacyjnego, w którym trzeba podać: imię, nazwisko, adres e-mail, liczbę gości, numer telefonu, dodatkowe informacje. Przy rezerwacji wymagana jest akceptacja wszystkich regulaminów wskazanych w punkcie 2.
 3. Po wypełnieniu formularza oraz akceptacji wymaganych regulaminów, na wskazego maila osoba dokonująca rezerwację otrzyma wiadomość z podsumowaniem rezerwacji, wskazaniem kwoty zadatku do zapłaty oraz numeru konta bankowego, na którego należy dokonać płatności. A także, pozostałe wskazówki mające na celu dokończeniu procesu rezerwacji.
 4. Zadatek należy uiścić w ciągu 48h od chwili otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Zadatek wynosi 30% całej sumy rezerwacji domku za pobyt.
 5. Terminowa wpłata zadatku oznacza dokonanie rezerwacji i stanowi zawarcie umowy na zakwaterowanie krótkotrwałe w okresie wynikającym z rezerwacji. Brak wpłaty zadatku oznacza anulowanie rezerwacji.
 6.  Zadatek należy uiścić na następujący numer rachunku bankowego:

Jacek Szmidt Dąbrowa Mała 18 62-561 Ślesin

Nr konta: 52 1140 2004 0000 3302 8210 6514

Tytuł: termin rezerwacji oraz numer wybranego domku

 1. Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów, patrz punkt 2 oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Rezerwującym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia.
 2. Najpóźniej 5 dni roboczych przed datą przyjazdu, należy uiścić pozostałą część opłaty za pobyt. Opłatę należy uiścić na wskazany numer rachunku bankowego, patrz punkt 12.
 3. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 1000 PLN, na poczet pokrycia ewentualnych zniszczeń wynikających i niewłaściwego korzystania z domków, ich wyposażenia oraz elementów znajdujących się na terenie ogólnodostępnym. W przypadku braku stwierdzenia żadnych zniszczeń cała kwota kaucji jest zwracana  w dniu wyjazdu i odebraniu kluczy od domku. Jednocześnie, zastrzegamy sobie prawo do potrącania z kwoty kaucji za zniszczenia powstałe podczas najmu domku. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez właściciela naprawy wyrządzonych szkód ponad wysokość kaucji.
 4. Cena  świadczonych usług domków nie obejmuje ubezpieczenia, kosztów i organizacji dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 5. Zadatek jest bezzwrotny. Wyjątek – zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 6. W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn leżących po stronie rezerwującego, zadatek nie podlega zwrotowi. Ponadto, w przypadku przerwania pobytu (skrócenia pobytu), nie przysługuje Państwu zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez rezerwującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, zadatek nie podlega zwrotowi.

REGULAMIN POBYTU

 1. Kontakt telefoniczny możliwy jest wyłącznie w określonych godzinach:
  1. 9:00 – 16:00
  2. w sprawach pilnych po godzinie 16:00, kontakt w formie wiadomości SMS
 2. Doba trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu (czyli ostatniego dnia objętego rezerwacją).
 3. Odbiór i zwrot domku, w tym również kluczy do domku, odbywa się wyłącznie w obecności pracownika, czy też innej osoby uprawnionej.
 4. Po odebraniu kluczy od domku, osoba rezerwująca (zwana dalej: gościem), zobowiązana jest do tzw. “odebrania domku”, to znaczy, sprawdzenia stanu domku. Odebranie domku zawsze ma miejsce w obecności pracownika, bądź innej upoważnionej osoby. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń etc. należy zgłosić podczas odbioru domku.
 5. Po pozytywny odbiorze domku osoba rezerwująca dokonuje wpłaty kaucji (zwrotnej) w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc i 00/100).
 6. W przypadku przekroczenia deklarowanej w rezerwacji liczby gości, w przypadku braku zgody na większą ilość gości, Hawiry nad Dylą będą dokonywać stosowanego potrącenia z kaucji, za użytkowanie domku w sposób niezgodny z regulaminem. Potrącenie wynosić będzie 100,00 zł za dobę od każdej osoby przekraczającej deklarowaną liczbę gości.
 7. Osoby wynajmujące domek/domki nie mogą udostępniać domkom osobom trzecim.
 8. Zabrania się przebywania w domku i na terenie obiektu osób trzecich (nie objętych rezerwacją). W wyjątkowych sytuacjach obecność takich osób musi być uzgodniona z pracownikiem/osoba upoważnionym, co może skutkować poniesieniem dodatkowych opłat przez rezerwującego.
 9. Rezerwujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku podczas pobytu, Wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu etc. będą pokrywane z kaucji. W przypadku zniszczeń przewyższających kwotę kaucji, goście zobowiązani są do pokrycia różnicy.
 10. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci, będące pod ich opieką. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w domku i na terenie należącym do obiektu dozwolony jest tylko pod opieką osób dorosłych.
 11. Rezerwujący oraz goście przebywający w domku bez pisemnej zgody właściciela obiektu nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek napraw czy czynić zmian w domku. 
 12. Wszelkie zniszczenia powinny być zgłaszane od razu, bez zbędnej zwłoki pracownikowi, bądź osobie upoważnionej, patrz punkt 1.
 13. Każdy z domków ma prywatny parking. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Jednocześnie, zakazuje się parkowania, postoju, przejazdu samochodów, przyczep itp.w miejscu do tego nieprzeznaczonym (jak na przykład trawnik, plaża).
 14. Goście zobowiązani są do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie Hawiry nad Dylą, plaży oraz terenów wspólnych i użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem (rośliny, sprzęt, urządzeń elektronicznych, elementów wyposażenia domków, grilla etc.).
 15. Goście mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych. W domkach zakazane jest używanie jakichkolwiek źródeł ognia. W każdym domku znajduje się gaśnica oraz instrukcja przeciwpożarowa, a także apteczka oraz instrukcja z pierwszą pomocą. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń mogących stwarzać zagrożenie, które nie stanowią wyposażenia pokoju.
 16. W razie pilnej potrzeby apteczkę znajdą Państwo przy drzwiach wejściowych obok gaśnicy.
 17.  W domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie tytoniu, e-papierosów itp. możliwe tylko na wolnym powietrzu. W przypadku złamania zakazu palenia w domku, pobieramy opłatę w wysokości 1500 zł (sprzątanie, czyszczenie, pranie) oraz koszty wezwania straży pożarnej.
 18.  Prosimy o niezakłócanie spokojnego pobytu innym gościom a także sąsiadów oraz przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22.00-07.00.
 19. W przypadku, gdy rezerwujący oraz jego goście w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel/osoba upoważniona zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia rezerwującym pobytu. Jak również, jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej jw. zostanie w sposób uzasadniony wezwana policja, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 20. Natychmiastowe rozwiązanie umowa może mieć również miejsce w przypadkach określonych mianem wykroczeń oraz przestępstw w kodeksie karnym, kodeksie wykroczeń.
 21. Domek wyposażony jest w bojler i klimatyzację prosimy o nie ingerowanie w pracę urządzeń.
 22. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowania. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie.
 23. Na terenie Hawiry nad Dylą  znajduje się plaża kąpielowa, która jest obiektem niestrzeżonym, dlatego dzieci mogą korzystać z plaży wyłącznie w obecności i pod opieką swoich rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dzieci.
 24. Zabrania się korzystania z plaży kąpielowej osobom, u których oznaki wskazują na: choroby skóry, grzybicę, brodawczaka, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
 25. Korzystanie z plaży kąpielowej i grilla odbywa się na własne ryzyko. Właściciele nie biorą odpowiedzialności za urazy powstałe wskutek korzystania z ww. obiektów.
 26. Ze względów bezpieczeństwa dzieci mogą korzystać z plaży kąpielowej i grilla wyłącznie w obecności i pod opieką swoich rodziców lub opiekunów. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostające bez opieki.
 27. Gospodarze Hawiry nad Dylą zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 28. Właściciel/ osoby upoważnione zastrzegają sobie prawo dostępu do domków (za zgodą gości) i terenu wokół, w celu przeprowadzenia koniecznych napraw, konserwacji i niezbędnych prac porządkowych także w czasie pobytu.
 29. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu.
 30. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez Właściciela z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów ppoż. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu.
 31. W przypadku opuszczania domku prosimy o wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie, suszarka elektryczna, ładowarki smartfonów, smartwatchy, laptopów, itd.) oraz zamknięcie drzwi wejściowych i okien tak by niemożliwe było dostanie się do środka osób postronnych.
 32. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 33. Prosimy o utrzymywanie oraz zwrot domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, wyrzucenia resztek jedzenia oraz śmieci do śmietników znajdujących się z przodu domków oraz zamknięcie drzwi wejściowych i okien tak by niemożliwe było dostanie się do środka osób postronnych. W innym przypadku zostanie pobrana dodatkowa opłata za sprzątanie domku w wysokości 300 zł z kwoty kaucji bądź poprzez wezwanie do zapłaty.
 34. Regulaminy podaje się gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowe https://hawirynaddyla.pl/regulamin/ oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez gości po przybyciu do domków.
 35. W dniu zakończenia pobytu zabronione jest opuszczanie obiektu bez zdania go Właścicielowi.
 36. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Rezerwującym jest prawo polskie.

PSY

 1. W domach Hawiry nad Dylą jest możliwy pobyt z psami wyłącznie małymi i średniej wielkości. Maksymalnie 2 psy w jednym domku podczas całego pobytu.
 2. Pobyt zwierząt na terenie domków i całego obiektu jest możliwy za dodatkową opłatą zawartą w cenniku, jednak tylko i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu na etapie rezerwacji i wyrażeniu zgody przez właściciela/osoby upoważnionej obiektu.
 3. Cennik: 200,00 zł – jednorazowa opłata za jednego psa.
 4. Właściciel obiektu może odmówić zgody na pobyt zwierząt na terenie obiektu na etapie rezerwacji oraz w każdym momencie podczas pobytu jeśli uzna, że zwierzę może stanowić zagrożenie dla innych osób lub mienia.
 5. Zabrania się pobytu psów rasy Amerykański pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).
 6. Pobyt psa uwarunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
 7. Właściciel zwierzęcia bierze całkowitą odpowiedzialność (w tym materialną) za szkody wyrządzone przez zwierzę. Jest również zobowiązany do sprzątania nieczystości po zwierzęciu.
 8. Poza ogrodem (teren ogrodzony wokół domku) pies bezwzględnie musi znajdować się na smyczy. Zabrania się biegania psom bez smyczy i bez opieki.
 9. Zabrania się psom wchodzenia na plaże, jak równiez na teren innych sąsiednich działek (ogrodzonych oraz tych bez ogrodzenia).
 10. Pies/Psy przebywające na terenie Hawiry nad Dylą nie mogą przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.
 11.  W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pies/psy mogą spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, pracownicy/osoby upoważnione będą starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy pobyt zostaje przerwany, bez możliwości zwrotu opłaty za pobyt, patrz punkt 20.
 12. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim – w domku, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym domki. Prosimy o sprzątanie po swoim pupilu.
 13. Uprasza się o nie wpuszczanie psów na łóżka i kanapy.
 14. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu domków, jak i całego terenu wokół Hawiry na Dylą. 

 

SLIP I CUMOWANIE

 1. Goście Hawiry nad Dylą mogą bezpłatne korzystać z wyznaczonego miejsca do wodowania sprzętu wodnego, które znajduję się przy plaży. Aby dostać się do slipu należy kierować się do drugiej bramy (przejechać przez bramę wjazdową skręcić w lewo w kierunku drugiej bramy)
 2. Brama jest automatyczna, otwierana wyłącznie na pilota. Pilot dla Gości Hawiry nad Dylą, zostaje przekazany podczas odbioru domku.
 3. Przyczepki samochodowe powinny zostać zaparkowane na parkingu przed domkiem. Zabrania się parkowania przyczepek w okolicach slipu, szczególnie w sposób utrudniający korzystania z tego terenu innym osobom.
 4. Jednocześnie zabrania się Gościom poruszania po plaży i terenach nienależących do Hawiry nad Dylą pojazdami mechanicznymi (samochód, quad, skuter itp.), np.jazda quadem, samochodem etc.po plaży, czy cudzych działkach (nawet tych bez ogrodzenia).
 5. Cumowanie sprzętu wodnego do pomostu (mariny) może mieć miejsce jedynie po wcześniejszej rezerwacji miejsca.
 6. Cumowanie jest płatne i uzależnione od długości pobytu.
 7. Rezerwacje może dokonać, jedynie osoba, która ma już potwierdzoną (opłaconą) rezerwację domku. Rezerwacji można dokonać wyłącznie drogą e-mail: hawirynaddyla@gmail.com, w tytule wiadomości wpisując: cumowanie oraz datę pobytu i nr domku. W wiadomości prosimy o podanie szczegółów technicznych (długość, głębokość zanurzenia łodzi), czy innego sprzętu wodnego, celem sprawdzenia czy jest możliwość skorzystania z usługi cumowania łodzi.
 8. Zabrania się korzystania z pomostów bez uprzedniej zgody i wiedzy pracowników/osób upoważnionych.
 9. Zabrania się zajmowania miejsca przy pomoście innego niż, uprzednio do tego wyznaczonego.
 10. W przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia chęci cumowania łodzi (na etapie rezerwacji i jej opłaty) bądź innego sprzętu wodnego oraz braku dostępnych miejsc pracownik/osoba upoważniona zmuszona jest odmówić realizacji owej usługi.
 11. Zastrzegamy prawo odmówienia realizacji usługi, jeśli dane podane w mailu rezerwacyjnym miejsca w marinie, będą inne, niż stan faktyczny, w szczególności chodzi o techniczne informacje dotyczące łodzi czy innego sprzętu wodnego, np. za duża łódź.
 12. Gospodarze Hawiry nad Dylą zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie.

 

CHATA GRILLOWA

 1. Użytkowanie chaty grillowej, znajdującej się w okolicach domku nr 1, jest odpłatne.
 2. Cennik: 200,00 zł/ doba. Kwota obejmuje opał (drewno).
 3. Rezerwacji chaty grillowej można dokonać na kilka sposobów:
  1. przy rezerwacji domku (w formularzu rezerwacyjnym w rubryce dodatkowe informacje)
  2. poprzez kontakt telefoniczny w godzinach 9:00 – 16:00
  3. poprzez kontakt e-mail hawirynaddyla@gmail.com, podając datę pobytu oraz ne zarezerwowanego domku.
 4. Zabrania się korzystania z chaty grillowej bez dokonania rezerwacji, dokonania płatności i bez uprzedniej zgody pracownika/ osoby upoważnionej.
 5. Osoby korzystające z chaty grillowej zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
 6. Każdorazowo po zakończeniu grillowania w chacie, osoby rezerwujące, zobowiązane są do wygaszenia ognia, żaru.
 7. Prosimy o utrzymywanie oraz zwrot chaty grillowej w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności wyniesienie śmieci, opróżnianie popiołu z grilla, umycie stolików i ławek, uprzątnięcie podłogi oraz toalety. W innym przypadku zostanie pobrana dodatkowa opłata za sprzątanie chaty grillowej w wysokości 150,00 zł z kwoty kaucji bądź poprzez wezwanie do zapłaty.
 8. Gospodarze Hawiry nad Dylą zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zasad zawartych w regulaminie.
 10. Opłata za wynajem chaty grillowej nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających tam osób, kradzieży i zniszczenia mienia należącego do Gości.
 11. Goście wynajmujący chatę grillową ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia chaty grillowej, jej wyposażenia oraz wszystkich akcesoriów oraz toalety przynależącej do chaty grillowej.

 

SAUNA

 1. Użytkowanie jest odpłatne.
 2. Cennik: 70,00 zł/h.
 3. Rezerwacji sauny można dokonać na kilka sposobów:
  1. przy rezerwacji domku (w formularzu rezerwacyjnym w rubryce dodatkowe informacje)
  2. poprzez kontakt telefoniczny w godzinach 9:00 – 16:00
  3. poprzez kontakt e-mail hawirynaddyla@gmail.com, podając datę pobytu oraz ne zarezerwowanego domku.
 4. Zabrania się korzystania z sauny bez dokonania rezerwacji, dokonania płatności i bez uprzedniej zgody pracownika/ osoby upoważnionej.
 5. Osoby korzystające z sauny zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
 6. Pełny regulamin: https://hawirynaddyla.pl/regulamin-sauny/
 7. Prosimy o utrzymywanie oraz zwrot sauny w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności wyniesienie śmieci. W innym przypadku zostanie pobrana dodatkowa opłata za sprzątanie sauny w wysokości 70,00 zł z kwoty kaucji bądź poprzez wezwanie do zapłaty.
 8. Gospodarze Hawiry nad Dylą zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie.

 

DESKI SUP ORAZ ROWERY

 1. Użytkowanie desek SUP oraz rowerów jest bezpłatne dla wszystkich gości Hawiry nad Dylą.
 2. Rezerwacji sauny można dokonać na kilka sposobów:
  1. przy rezerwacji domku (w formularzu rezerwacyjnym w rubryce dodatkowe informacje)
  2. poprzez kontakt telefoniczny w godzinach 9:00 – 16:00
  3. poprzez kontakt e-mail hawirynaddyla@gmail.com, podając datę pobytu oraz ne zarezerwowanego domku.
 3. Zabrania się korzystania z desek SUP oraz rowerów bez dokonania rezerwacji i bez uprzedniej zgody pracownika/ osoby upoważnionej.
 4. Osoby korzystające z sauny zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
 5. Pełny regulamin korzystania z desek SUP: https://hawirynaddyla.pl/regulamin-deski-sup/
 6. Pełny regulamin korzystania z rowerów: https://hawirynaddyla.pl/regulamin-rowery/
 7. Prosimy o utrzymywanie oraz zwrot desek SUP oraz rowerów w stanie zastanym.
 8. Gospodarze Hawiry nad Dylą zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie.

 

W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Wykroczeń